DISPOZIŢIA NUMĂRUL 198 / 29.05.2020

privind desființarea pe cale administrativă a construcției-spațiu comercial- situată în loc. Eforie Nord, str. Republicii, FN, jud. Constanța

Primarul Oraşului Eforie,

Având în vedere:

– Referatul nr. 11014/29.05.2020 emis de către Arhitect Șef;

– Nota de Constatare nr. 10833 / 28.05.2020;

– Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 12/15.06.2009;

– Contractul de închiriere nr. 7/27.05.2015;

– HCL nr. 118/14.07.2016 privind rezilierea Contractului de închiriere nr. 7/27.05.2015;

– Sentința Civilă nr. 881/CA din 18.05.2017pronunțată în Dosarul nr. 6888/118/2016 de către Tribunalul Constanța, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 915/CA din 27.06.2018 pronunțată în același dosar de către Curtea de Apel Constanța;

– numar de inventar 3957 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/27.02.2020 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Eforie;

– Incheierea nr. 137086/04.01.2016 dispusa în Dosarul nr. 137086/15.12.2015 de către OCPI Constanța,

Ţinând seama de prevederile:

– prevederile art. 33 din Legea nr. 50 / 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 59 și art. 62 din Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

D I S P U N E:

Art.1. (1) Desființarea pe cale administrativă a construcției-spațiu comercial- edificată fără autorizație de construire pe un teren în suprafață de 132 mp, inventariat în domeniu privat al orașului Eforie, situat în loc. Eforie Nord, str. Republicii, FN, jud. Constanța, nr. cadastral 105970 al UAT Eforie, pe cheltuiala contravenientului Coman Cristian (fost Chiriță Cristian).

(2) Construcția-spațiu comercial menționată la alineatul (1) este identificată conform planselor foto anexate prezentei dispoziții.

Art. 2. Operaţiunea de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiei se va coordona de către Arhitectul Şef – dl. Dan Petre Leu şi de către Directorul D.A.D.P.P. – dl. Manea Dan.

Art. 3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii răspund funcţionarii publici nominalizaţi de către Arhitectul Şef şi de către Directorul executiv al Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu sprijinul Serviciului de Poliţie Locală Eforie şi SC Efo Urban SRL.

Art. 4. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie abatere disciplinară şi va fi sancţionată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Prezenta dispoziţie va fi transmisă tuturor autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

PRIMAR, Robert-Nicolae ŞERBAN

Aviz de legalitate,SECRETAR GENERAL,Gabriel PREOTEASA

Sari la conținut