H.C.L. 102 din 30.06.2020

H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Eforie

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie;
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Eforie,
– Prevederile art.123 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) precum și a art. 139 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T A R A S T E

Art. 1 – Se alege doamna Tode Antonela, pentru o perioada de trei luni, presedinte de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al Orasului Eforie.
Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.
Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …16….. voturi “pentru”, …–…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 30.06.2020.

NR. 102

Sari la conținut