H.C.L. 103 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind reglementarea temporară a circulației pe bd. Tudor Vladimirescu din loc. Eforie Nord și str. Faleza / Dezrobirii din loc. Eforie Sud

Consiliul Local Eforie,
Avînd în vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
– Raportul întocmit de Serviciul Poliție Locala Eforie,
– Raportul Direcției Administrare Domeniu Public și Privat;
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Prevederile art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.1, alin.4 şi art. 128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare;
– STAS SR 1848-1 / 2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.c, art. 139 alin.2 lit.e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă instituirea temporară, în perioada sezonului estival, respectiv 1 iulie – 15 septembrie a anului curent, a sensului unic de mers a următoarelor sectoare de drum, după cum urmează:
A. EFORIE NORD, bd. Tudor Vladimirescu, de la bd. Dorobanților până la bd. Republicii, SENS UNIC, din partea de Nord în partea de Sud a bulevardului.
B. EFORIE SUD, str. Faleza/Dezrobirii, de la bd. Dr. Climescu până la str. Mihai Eminescu, SENS UNIC, din partea de Nord în partea de Sud a bulevardului.
Art. 2 Începând cu anul 2021 sensul unic de mers pe sectoarele de drum mai sus menționate se instituie de la data de 1 iunie până la data de 15 septembrie inclusiv, a fiecărui an.
Art. 3. Se aprobă achiziționarea și montarea indicatoarelor rutiere corespunzătoare, cu bani de la bugetul local.
Art. 4. Serviciul Poliția Locală va proceda la solicitarea și obținerea avizului Poliției Rutiere pentru instituirea sensului unic de mers precum și la semnalizarea în mod corespunzător a acestor restricții, verificând totodată respectarea semnificației indicatoarelor rutiere de către conducătorii de vehicule pe segmentele de drum supuse prezentei reglementări.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie.
Art. 6. Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 103

Sari la conținut