H.C.L. 105 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind încetarea Contractului de închiriere nr. 05/07.05.2015
titular SC EFO AQUA LITORAL SRL

Consiliul Local Eforie,
Având în vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Direcției Administrare Domeniu Public și Privat;
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
– Raportul Direcției Financiare;
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Cererea nr.13026/23.06.2020 depusă de către administratorul SC EFO AQUA LITORAL SRL,
– Contractului de închiriere nr. 05/07.05.2015 încheiat cu SC EFO AQUA LITORAL SRL,
– Numar de inventar 3898 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020,
– Autorizatie de construire nr.125/20.10.2015;
– prevederile art. 1816 și următoarele din Codul Civil;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art. 139 alin. 3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aprobă încetarea Contractului de închiriere nr. 05/07.05.2015 încheiat cu SC EFO AQUA LITORAL SRL, conform art.6 b din contract.
Art.2 – In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei, se va încheia proces verbal de predare primire a terenului care face obiectul prezentei.
Art. 3 – Terenul în suprafață de 80 mp ce a făcut obiectul Contractului de închiriere mai sus menționat va fi inventariat în registrul spațiilor verzi al orașului Eforie.
Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie.
Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului general al orașului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 105

Sari la conținut