H.C.L. 107 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E

privind reluarea activităţii la Creşa Oraş Eforie pe durata vacanţei de vară

Consiliul Local Eforie,
Având în vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
– Raportul Administratorului public;
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Adresa nr. 12746/2020 prin care Creşa Oraş Eforie a înaintat Memoriul pentru reluarea activității instituţiei;
– Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum şi prevederile HG nr.465/11 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HG nr. 394/2020 pentru declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid 19 ,
– Prevederile OMS/OMEC/OMMPS NR. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesareîn vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu Sars-CoV-2;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit. d și alin. 7 lit. a, art. 139 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Creşa Oraş Eforie îşi va relua activitatea începând cu data de 1 iulie 2020. Instituţia va funcţiona la programul de lucru normal (între orele 6.00-18.00) dar îşi va adapta activitatea, în contextul pandemiei de Covid 19 şi în condiţiile impuse prin legislaţia vigoare.
Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetară solicitată de către Creşa Oraş Eforie – în bugetul creşei, la prevederile bugetare trim. II, la art. 20.01.05 se diminuează suma de 5.900,00 lei concomitent cu majorarea art. bugetar. 20.01.02 cu suma de 900,00 lei şi majorarea art. bugetar 20.01.30 cu suma de 5.000,00 lei.
Art. 3. Ţinând cont de specificul sezonier al activităţilor economice din Oraşul Eforie, creşa va fi deschisă pe toata durata vacantei şcolare, inclusiv luna august, dăcă legea nu prevede altfel. Directorul instituţiei va acorda concediul de odihnă pentru personalul din subordine prin rotaţie, astfel încât instituţia să funcţioneze în regim de program normal pe toata durata verii.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către ordonatorul de credite al Creşei Oraş Eforie, care este direct răspunzător pentru organizarea şi monitorizarea activităţii instituţiei pe care o conduce astfel încât să fie respectate toate măsurile impuse prin legislaţia în vigoare aplicabilă, în contextul pandemiei Covid 19.
Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului general al orașului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 107

Sari la conținut