H.C.L. 110 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea suprafeței unor imobile care fac parte din domeniu privat al orașului Eforie aprobat prin HCL nr. 38/2020

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Direcției Administrare Domeniu Public și Privat;
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Prevederile art.357 din OUG nr.57/2019,
– HCL nr.38/27.02.2020, privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie.
In temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c, alin (6) precum si a art. 139 alin (3) lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Se aproba actualizarea suprafețelor unor imobile care fac parte din domeniu privat al orașului Eforie aprobat prin HCL nr. 38/2020, după cum urmează:
– Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/2020 se modifică conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare;
– Anexa nr. 2 la HCL nr. 38/2020 se modifică conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare;
– Anexa nr. 4 la HCL nr. 38/2020 se modifică conform Anexei nr. 3 la prezenta hotarare.
Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.
Art. 3 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …16….. voturi “pentru”, ……-…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 110

Sari la conținut