H.C.L. 111 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E

privind constituirea unui drept de servitute pentru Lotul 346 din Parcelarea Tuzla-Techirghiol

Consiliul Local Eforie,
Având în vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
– Raportul Direcției Administrare Domeniu Public și Privat;
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– prevederile art. 755- 772 ș.a. din Codul Civil;
– Planul de situație întocmit de către Dumitru Onose la data de 03.06.2020;
– Dispoziția Primarului nr. 196/2019 privind înregistrarea în contabilitatea instituției a terenurilor inventariate în domeniul privat al orașului Eforie;
– Expertiza efectuată în Dosar nr. 1885/118/2014;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art. 139 alin. 3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă constituirea unui drept de servitute pentru Lotul 346 din Parcelarea Tuzla-Techirghiol – Eforie Sud și inventarierea în domeniul privat al oraşului terenul în suprafață de 124 mp cu destinația alee de access, conform anexelor la prezenta hotărăre.
Art. 2 Anexa nr 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Eforie.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 111

Sari la conținut