H.C.L. 112 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind prelungirea termenului Contractului de inchiriere nr. 01/02.12.2019

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul DADPP,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Codul civil,
– Cererea nr.9821/29.02.2008 depusa de Damasaru Maria,
– Contractul de inchiriere nr.01/02.12.2019.
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr.01/02.12.2019 cu 6 (sase) luni, pana la data de 29.11.2020, termen în care se va proceda la intabularea cabinetului medical și organizarea licitației publice pentru închirierea acestuia.
Art.2 – Se va incheia act aditional la Contractul de inchiriere nr.01/02.12.2019.
Art.3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie.
Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 112

Sari la conținut