H.C.L. 113 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind modificarea Contractului de folosinta a terenului
nr. 2/29.02.2008

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul DADPP,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Codul civil,
– Cererea nr.2317/29.01.2020 depusa de Toncea Ioan,
– Contractul de folosinta a terenului nr.2/29.02.2008,
– Certificat de casatorie seria C6 nr.912693, inregistrat in Orasul Eforie si eliberat la data de 26.10.1985 cu nr. 6302,
– Autorizatia de construire nr.89/06.05.2008,
– Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.10395/16.04.2009.
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba modificarea Contractului de folosinta a terenului nr.2/29.02.2008 astfel:
„I.PARTILE CONTRACTANTE
Art.1.1. Intre Consiliul Local Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str.Progresului nr.1, avand contul RO30TREZ23621070250XXXXX – impozit teren folosinta, deschis la Trezoreria Eforie si contul nr.RO52TREZ23621160250XXXXX – taxa teren folosinta, deschis la Trezoreria Eforie, Primar Ion Ovidiu Brailoiu, avand calitatea de proprietari, numiti in continuare partea intai, pe de o parte si domnul TONCEA IOAN avand statut juridic de persoana fizica, cu domiciliul in Eforie Sud, str.Orizont nr.7, jud.Constanta, posesor al CI seria KT nr.952618 CNP 1590810132803 eliberata de SPCLEP Eforie la data de 07.07.2011, casatorit cu TONCEA VIRGINICA avand statutul juridic de persoana fizica cu domiciliul in Eforie Sud, str.Orizont nr.7, jud.Constanta, posesoare a CI seria KZ nr.599107 CNP 2680726132836 eliberata de SPCLEP Eforie la data de 29.07.2019, avand calitatea de beneficiar si numit in continuare partea a doua.”
Art.2 – Se va incheia act aditional la Contractul de folosinta a terenului nr.2/29.02.2008.
Art.3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie.
Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 113

Sari la conținut