H.C.L. 114 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea prelungirii termenului din HCL nr.147/29.08.2019

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul DADPP,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– HCL nr.147/29.08.2019 privind modificarea pct.IV „Operatiuni ulterioare licitatiei -caiet de sarcini-din HCL nr.123/2018,
– HCL nr.123/29.06.2018 privind vanzarea unor terenuri prin licitatie,
– Ordonantele militare privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 si celelalte acte privind starea de urgenta si starea de alerta,
– Legea nr.55/2020 privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
– Documentatia cu numar cadastral/nr.CF IE 106940, inregistrata la Primaria Eforie cu nr.11730/10.06.2020,
– Documentatia cu numar cadastral/nr.CF IE 106940, inregistrata la Primaria Eforie cu nr.11731/10.06.2020.
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba prelungirea termenului specificat la art.1 din HCL nr.147/29.08.2019 astfel: termenul de 60 de zile calendaristice de la realizarea publicitatii imobiliare în care se va proceda la semnarea contractului de vanzare-cumparare în forma autentica, începe să curgă de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie.
Art.3 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 114

Sari la conținut