H.C.L. 117 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind adiționarea Contractului de concesiune nr.118/19.04.1999

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Raportul DADPP,
– Contractul de concesiune nr.118/19.04.1999,
– Contractul de concesiune nr.119/19.04.1999,
– Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
– Prevederile art.755-772 s.a. din Codul civil,
– Numar de inventar 708 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020 privind inventarul imobilelor teren care apartin domeniului privat al Orasului Eforie, pentru terenul in suprafata de 333,90 mp,
– Numar de inventar 711 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020 privind inventarul imobilelor teren care apartin domeniului privat al Orasului Eforie, pentru terenul in suprafata de 333,90 mp,
– Cererea nr.29265/06.11.2019 depusa de Hreniuc Petru pentru aditionarea Contractului de concesiune nr.118/1999,
– Cererea nr.29267/06.11.2019 depusa de Ionescu Laurentiu Gabriel pentru aditionarea Contractului de concesiune nr.119/1999,
– Planurile de situatie intocmite de Parlitu Cristian,
– HCL nr. 116/2020 de modificare a suprafetei terenurilor cu numar de inventar 708 si 711.
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba aditionarea Contractului de concesiune nr.118/1999, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta.
Art.2 – Se aproba actualizarea redevenței anuale a contractului de concesiune mai sus menționat in baza raportului de evaluare ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local Eforie.
Art.3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie.
Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 117

Sari la conținut