H.C.L. 120 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire nr.30560/5/22.11.2019, ce stabileste pretul minim de vanzare si a vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii, lot 751, parcelarea Tuzla Techirghiol, identificat cu numar cadastral 1638, inscris in Cartea funciara 105481 (nr.vechi 460sp), in suprafata de 247 mp

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul DADPP,
– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,
– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,
– HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019,
– HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019, art.2 si art.3 alin.a, art.4 alin.9 din anexa nr.2 la HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,
– HCL nr.158/29.08.2019 de aprobare a oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a acestui teren,
– Avand in vedere cererea de optiune de cumparare nr. 11674/10.06.2020 depusa de Contor Stefan Cosmin pentru terenul in suprafata de 247 mp,
– Numar cadastral 1638 inscris in Cartea funciara 105481 (nr.vechi 460sp),
– Raportul de evaluare intocmit de Geco Mec 2003 SRL inregistrat cu nr.30560/5/22.11.2019 din care a rezultat o valoare de piata de 76 euro/mp fara TVA,
– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, numar de inventar 812,
– Numar Cadastru 106260, numar Carte funciara 106260,
– Dispozitia Primarului Orasului Eforie nr.196/2019 din care rezulta o valoarea de referinta pentru terenurile din zona de impozitare B, Eforie Sud de 45 euro/mp.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba de catre Consiliul Local Eforie raportul de evaluare nr.30560/5/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de vanzare de 76 euro/mp pentru imobilul teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii, lot 751 parcelare Tuzla Techirghiol, identificat cu numar cadastral 1638 inscris in Cartea funciara 105481 (nr.vechi 460sp), in suprafata de 247 mp.
Art.2 – Raportul de evaluare nr.30560/5/22.11.2019 ce stabileste pretul minim de vanzare face parte integranta din prezenta hotarare, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aproba vanzarea directa a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii lot 751, parcelare Tuzla Techirghiol, identificat cu numar cadastral 1638, inscris in Cartea funciara 105481 (nr.vechi 460sp), in suprafata de 247 mp catre Contor Stefan-Cosmin, CNP 1711212132813.
Art.4 – Se aproba ca valoarea de vanzare sa fie de 76 euro/mp fara TVA.
Art.5 – Contractul de vanzare cumparare se va incheia daca Contor Stefan-Cosmin este proprietarul imobilului constructie aflat pe teren si acesta nu este grevat de sarcini. Daca imobilul constructie este grevat de sarcini in favoarea unui tert, se va prezenta acordul acestuia privind cumpararea terenului de catre Contor Stefan-Cosmin. In caz contrar, prezenta hotarare isi inceteaza valabilitatea.
Art.6 – Prezenta hotarare se pune in executare cu respectarea HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile proprietate privata a Orasului Eforie.
Art.7 – In situatia in care Orasul Eforie este obligat sau nevoit sa rascumpere acest teren, pretul de cumpararea va fi egal cu pretul vanzarii lui, indiferent de cine este proprietar la momentul rascumpararii.
Art.8 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.
Art.9 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …16….. voturi “pentru”, ……-…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 120

Sari la conținut