H.C.L. 121 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sus, strada Sirius nr.17, lot 727 din parcelarea Tuzla Techirghiol,
în suprafata de 300 mp

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul DADPP,
– Raportul SJCAAS,
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
– Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
– HCL nr.145/31.07.2019, art.1 si art.3 alin.3 din anexa nr.1 la HCL nr.145/31.07.2019 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile proprietate privata a Orasului Eforie,
– Cererea de cumparare nr.4879/25.02.2020 depusa de Datcu Stefan pentru terenul in suprafata de 300 mp,
– Numar de inventar 1034 din anexa 1 la HCL nr.38/27.02.2020,
– Imobilul este identificat cu numar cadastral 105829 si este inscris in Cartea funciara 105829,
– A depus urmatoarele acte: Contract de concesiune nr.308/06.07.1995 cu Act aditional nr.1/14.12.1999, Autorizatie de construire nr.101/24.03.2000, Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.17360/22.09.2003 la stadiul lucrarii terminare, constructie autorizata locuinta compusa din demisol, parter si etaj.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Se aproba oportunitatea vanzarii directe a terenului situat in localitatea Eforie Sud, str.Sirius nr.17, lot 727 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 300 mp, proprietate privata a Orasului Eforie. Imobilul este identificat cu numar cadastral 105829 si este inscrie in Cartea funciara 105829.
Art.2 – Terenul are destinatia conform zonei urbanistice VI din PUG.
Art. 3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul orasului Eforie.
Art. 4 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de …..16…….. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 121

Sari la conținut