H.C.L. 123 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare a Orasului Eforie, Cap.2, Sectiunea a 7-a
Dezinfectia, Dezinsectia si Deratizarea

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul DADPP,
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
– Nota de control din data de 21.01.2020 a ANRSC,
– HCL nr.238/16.11.2018,
– Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor, modificat si completat prin Ordinul nr.520/27.11.2018,
– Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare;
– Prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin.7 lit.n, precum și a art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba completarea Regulamenului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare a Orasului Eforie, aprobat prin HCL nr.238/16.11.2018, la Cap.2, Sectiunea a 7-a – Dezinfectia, Dezinsectia si Deratizarea, prin inlocuirea articolelor nr.63-70 cu articolele 63-73, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se modifica numerotarea articolelor urmatoare Cap.2, Sectiunea a 7-a prin inlocuirea numerelor art.71-84 cu art.74-87.
Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.
Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …16….. voturi “pentru”, ……-…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 123

Sari la conținut