H.C.L. 124 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Procedurii pentru identificarea si sanctionarea unor categorii de utilizatori care refuza sa incheie contract de prestari servicii de colectare si transport a deseurilor

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul DADPP,
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
– Procedurile propuse de SC Iridex Group Salubrizare SRL si anexe, inregistrate la Primaria Eforie cu nr.10946/28.05.2020,
– Contractul privind delegarea gestiunii unei parti a serviciului public de salubrizare a Orasului Eforie nr.86054/17.05.2019,
– Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor,
– Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.7 , precum și a art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba Procedura pentru identificarea si sanctionarea persoanelor juridice care refuza sa incheie contract de prestari servicii de colectare si transport a deseurilor similare si tipizatele – Lista utilizatorilor care nu au contract de salubrizare valabil incheiat, Notificarea emisa de primarie privind obligativitatea incheierii contractului de prestari servicii privind colectarea separata si transportul separat al deseurilor si Lista utilizatorilor care nu au contract de salubrizare valabil si carora li s-a aplicat sanctiunea cu amenda, conform anexei nr.1 la prezenta.
Art.2 – Se aproba contractul-cadru de colectare deseuri similar menajere si tarifele din Matrice calcul cantitate lunara pentru colectare deseuri similar menajere reziduale, conform anexei nr.2 la prezenta.
Art.3 – Se aproba contractul-cadru de colectare deseuri similar menajere si inchiriere recipiente de colectare, tarifele de inchiriere recipiente precolectare si valoarea de inlocuire a acestora, Tabelul Conditii de calitate a deseurilor similare admise ca fiind deseuri reciclabile amestecate/deseuri similare verzi biodegradabile, tipizatul Acord transmitere in format electronic a facturilor furnizate si tarifele din Matrice calcul cantitate minima lunara pentru colectare deseuri similar menajere reziduale, conform anexei nr.3 la prezenta.
Art.4 – Se aproba Procedura pentru identificarea si sanctionarea utilizatorilor care refuza sa incheie contract de prestari servicii de colectare si transport a deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioare si/sau exterioara ale acestora si tipizatele: Lista utilizatorilor care nu au contract de salubrizare valabil incheiat, Notificarea emisa de primarie privind obligativitatea incheierii contractului de prestari servicii privind colectarea separata si transportul separat al deseurilor si Lista utilizatorilor care nu au contract de salubrizare valabil si carora li s-a aplicat sanctiunea cu amenda, conform anexei nr.4 la prezenta.
Art.5 – Procedurile, contractele-cadru si anexele acestora vor fi incluse in Contractul privind delegarea gestiunii unei parti a seviciului public de salubrizare a Orasului Eforie nr.86054/17.05.2019 prin incheierea unui act aditional.
Art.6 – Obligatiile ce revin UAT conform procedurilor specificate la art.1 si art.4 cad in sarcina Serviciului Politie Locala Eforie.
Art.7 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.
Art.8 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …16….. voturi “pentru”, ……-…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 124

Sari la conținut