H.C.L. 126 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unui schimb de terenuri între Orașul Eforie
și Chirvăsuță Ioana-Anca

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Direcției Administrare Domeniu Public și Privat;
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Cererea 6158/09.03.2020 depusă de către numita Chirvăsuță Ioana-Anca,
– Dosarul Civil nr. 23919/212/2016;
– Dosarul Civil nr. 18413/212/2007;
– Dosarul Civil nr. 23919/212/2016;
– Dosarul Civil nr. 7613/118/2017
– HCL 267/26.11.2014 privind aprobarea de principiu a unui schimb de terenuri intre Orasul Eforie si Chirvasuta Ioana Anca
– Ordinul Prefectului 3/1994
– Adresa DADPP 229/08.04.2010
– Adresa 6158/01.04.2020, Comanda 10367/21.05.2020;
– Contractul de inchiriere nr. 05/2015;
– nr. de inventar 3898 din anexa 1 la HCL 38/2020;
– HCL 2/2015, litera h pozitia 49;
– HCL 38/2020, anexa I nr. inventar 1862 pentru lotul 844 de 513 mp, nr. inventar 1869 pentru lotul 851 de 463 mp
– Rapoartele de evaluare inregistrate sub nr. 13182/24.06.2020 din care rezulta :
l. Valoarea de piata pentru loturile 844 si 851 este de 120 euro/mp
2. Valoarea de piata pentru loturile 314 este de 131 euro/mp;
-art. 1763 – 1765 din Codul civil.
In temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c, alin (6) precum si a art. 139 alin (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. l . Se aproba de catre Consiliul Local raportul de evaluare nr. 13182/24.06.2020 ce stabileste pretul de 131 euro/mp pentru imobilul teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, pentru terenul in suprafata de 627 mp reprezentat de lotul 314 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti
Art. 2. Se aproba de catre Consiliul Local raportul de evaluare nr. 13182/24.06.2020 ce stabileste pretul de 120 euro/mp pentru imobilul teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, pentru terenul in suprafata de 870 mp reprezentat de loturile 844 si 851 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti.
Art. 3. Se aproba incheierea unui schimb de terenuri intre orasul Eforie si Chirvăsuță Ioana-Anca astfel :
– Chirvăsuță Ioana-Anca cedeaza dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 627 mp reprezentând lotul 314 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti în favoarea orasului Eforie;
– Orașul Eforie cedeaza dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 684,50 mp reprezentând lotul 844 și lotul 851 partial din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti în favoarea Chirvăsuță Ioana-Anca.
Art. 4. Cheltuielile legate de acest schimb de terenuri vor fi suportate de către Orașul Eforie.
Art. 5 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.
Art. 6 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …16….. voturi “pentru”, ……-…. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 126

Sari la conținut