H.C.L. 127 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Regulamentului pentru îmbunatățirea activităților de gospodărire și înfrumusețare a oraşului Eforie și reglementare a activităților comerciale
aprobat prin HCL nr. 85/31.05.2017 și completat prin HCL nr. 257/28.11.2018

Consiliul Local Eforie,
Având în vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
– Raportul Serviciului Poliție Locală Eforie;
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– HCL nr. 63/30.05.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 257/28.11.2018;
– HCL nr. 257/28.11.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 85/31.05.2017;
– HCL nr. 85/31.05.2017 privind aprobarea „Regulamentului pentru îmbunatățirea activităților de gospodărire și înfrumusețare a oraşului Eforie și reglementare a activităților comerciale”;
– Prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art. 139 alin. 3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aproba completarea Anexei la HCL nr. 85/31.05.2017 completat prin HCL nr. 257/28.11.2018 „Regulamentul pentru îmbunatățirea activităților de gospodărire și înfrumusețare a oraşului Eforie și reglementare a activităților comerciale”, după cum urmează .

A. În anexa la hotărârea mai sus menționată, la cap. II „Salubrizarea, menținerea igienei și protecția mediului în orașul Eforie”, art. 4, după punctul 3, se introduce un nou punct, respectiv 3^1, cu următorul cuprins:
Art.4 pct.3^1 Nedeclararea / refuzul declarării numărului de persoane care locuiesc permanent, temporar sau sunt cazate în spatiile sau pe terenurile deținute sub orice formă pentru stabilirea taxei de habitat a anului în curs (colectarea gunoiului) și sau neîncheierea contractului sau actelor adiţionale la contracte cu unităţile specializate şi agreate de Primărie, pentru efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi neutralizare a gunoiului de către asociaţiile de locatari, proprietari, agenţi economici, instituţii sau persoane fizice, care locuiesc permanent sau temporar pe raza oraşului, constituie contravenție prevazută cu amenda după cum urmează:
Amendă: pentru persoane fizice de la 1000 la 2000 RON;
pentru persoane juridice de la 2000 la 2500 RON;

B. În anexa la hotărârea mai sus menționată, la cap. II „Salubrizarea, menținerea igienei și protecția mediului în orașul Eforie”, art. 4, după punctul 23, se introduce un nou punct, respectiv 23^1, cu următorul cuprins:
Art.4 pct 23^1. Aruncarea sau depozitarea deseurilor de orice fel în ghenele de colectare selective sau pe platourile acestora, în alt mod decat cel indicat pe panoul frontal al ghenei, de către persoane fizice sau juridice, care nu locuiesc sau nu desfășoară activități comerciale în zonă și/sau care nu au achitat taxa de habitat pentru acel loc, constituie contravenție prevazută cu amenda după cum urmează:
Amendă: pentru persoane fizice de la 1000 la 2000 RON;
pentru persoane juridice de la 2000 la 2500 RON;

C. În anexa la hotărârea mai sus menționată, la cap. IV „Protecția trotuarelor și parcajelor, a drumurilor și a altor lucrări și dotări publice”, art. 7, după punctul 3, se introduce un nou punct, respectiv 3^1, cu următorul cuprins:
Art.7 pct.3^1 Obstrucționarea căilor/pistelor special amenajate pentru circulația bicicletelor, tricicletelor cu sau fără propulsive mecanică sau electrică prin așezarea diferitelor obiecte sau prin staționarea sau parcarea autovehicolelor, precum și deterioararea în orice fel a acestor amenajări, constituie contravenție prevazută cu amenda după cum urmează:
Amendă: pentru persoane fizice de la 1000 la 2000 RON;
pentru persoane juridice de la 2000 la 2500 RON;

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Primarul Oraşului Eforie.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 127

Sari la conținut