H.C.L. 128 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Clubului Sportiv Eforie

Consiliul Local Eforie,
Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
-Raportul DE,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată;
– Prevederile OG nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;
– HCL nr. 28/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exerciţiul financiar 2020;
– Adresa nr. 12673 / 19.06.2020 a Clubului Sportiv Eforie;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a, alin.4 lit.a și art. 139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Clubului Sportiv Eforie, conform anexei nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către personalul Clubului Sportiv Eforie.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotarare a fost adoptata cu un numar de …16….. voturi “pentru”, …-……. voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 128

Sari la conținut