H.C.L. 129 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E

privind completarea Planului de Pază, Ordine și Siguranță Publică al orașului Eforie

Consiliul Local Eforie,
Având în vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
– Raportul Serviciului Poliție Locală Eforie;
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Planul de Pază, Ordine și Siguranță Publică al orașului Eforie nr. 2274/04.02.2019, avizat favorabil de către Poliția Stațiunii Eforie cu nr. 747494/14.02.2019
-Prevederile Legii nr. 155/2010 a Politiei Locale;
-Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art. 139 alin. 3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă completarea Planului de Pază, Ordine și Siguranță Publică al Orașului Eforie nr. 2274/04.02.2019 prin suplimentarea posturilor de pază, cu 5 posturi temporare, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2 Posturile de pază vor fi asigurate de personal propriu sau de societăți specializate de pază și protecție precum și de monitorizare/intervenție la efracție, după caz.
Art. 3 Posturile de pază aprobate și programul de funcționare sunt prevăzute în Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Contractele de prestare servicii cu societățile externalizate de pază si protecție și de monitorizare/ intervenție la efracție vor fi întocmite/reînnoite pe o perioadă de maxim 2 luni, în perioada 01.07.2020–31.08.2020.
Art. 5. Coordonarea și controlul activității de pază va fi exercitat de către Serviciul Poliția Locală Eforie prin personalul desemnat de către Primarul orașului Eforie.
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie.
Art. 7 Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 129

Sari la conținut