H.C.L. 130 din 30.06.2020

H O T Ă R Â R E

privind inchirierea unui teren în suprafata de 15.200 mp pentru organizare de santier
către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral

Consiliul Local Eforie,
Având în vedere:
– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
– Raportul Direcției Administrare Domeniu Public și Privat;
– Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– Cererea nr. 6124/04.03.2020 depusă de către Van Oord
-Certificatul de urbanism nr. 134/18.03.2020 emis pentru REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA 11 (2014-2020) LOT 5 – PROTECTIA SI REABILITAREA LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGREA IN ZONA EFORIE – LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER emis la solicitarea VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV ROTERDAM SUCURSALA CONSTANTA pentru ABADL
– art. 315, 362 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
– art. 15 alin (l) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
– HCL nr. 38/2020, privind inventarul imobilelor care apartin domeniului privat al Orasului Eforie, anexa l , nr. inventar 3158, 3160;
– extrasele de informare pentru imobilele I.E. 103147, 103142
– raportul de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 13182/24.06.2020;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c si alin.6 lit.b, art. 139 alin. 3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. l. Se aproba inchirierea terenului în suprafata de 15.200 mp catre ABADL prin VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV ROTERDAM SUCURSALA CONSTANTA pe o perioadă de 1 an.
Art. 2. Se aproba de catre Consiliul Local raportul de evaluare pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 13182/24.06.2020 care stabileste chiria de 32.016 euro/an (2.668 euro/luna) pentru imobilul teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, în suprafață de 15.200 mp identificat cu I.E. 103147, 103142.
Art. 3. Se aproba valoarea chiriei de 32.016 euro/an (2.668 euro/luna).
Art. 4. Amenajarea terenului se va face de chirias.
Art. 5. Se aproba contractul cadru de inchiriere, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 6 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de către Primarul Orasului Eforie.
Art. 7 Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……16……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 30.06.2020

Nr. 130

Sari la conținut