H.C.L. 132 / 06.07.2020

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea HCL nr. 60/28.05.2020 privind aprobarea oportunității închirierii prin licitație publică precum și a valorii minime de pornire a licitației a modulelor în suprafață de 5 mp fiecare, situate în orașul Eforie, loc. Eforie Nord, str. Panselelor, pentru desfășurarea de activități comerciale temporare

Consiliul Local Eforie,
Având în vedere:
-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,
-Raportul DADPP,
– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,
– HCL nr. 60/28.05.2020 privind aprobarea oportunității închirierii prin licitație publică precum și a valorii minime de pornire a licitației a modulelor în suprafață de 5 mp fiecare, situate în orașul Eforie, loc. Eforie Nord, str. Panselelor, pentru desfășurarea de activități comerciale temporare”;
– Procesul Verbal al licitației publice nr. 13774/30.06.2020;
– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
– Prevederile art.297, art.332-348 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
– Autorizatia de construire nr.161/2018,
– HCL nr.95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare de activitati comerciale si a serviciilor de piata in Orasul Eforie, modificata si completata.
– prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

In temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c, alin (6) lit. a) precum si a art. 139 alin (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă completarea HCL nr. 60/28.05.2020 privind aprobarea oportunității închirierii prin licitație publică precum și a valorii minime de pornire a licitației a modulelor în suprafață de 5 mp fiecare, situate în orașul Eforie, loc. Eforie Nord, str. Panselelor, pentru desfășurarea de activități comerciale temporare, în sensul că după art. 2 se introduce un nou art. 21 cu următorul cuprins:

„Art. 21 Prima licitație se va ține până la data de 30.06.2020 iar anuntul de licitatie se va publica cu minim 20 de zile inainte de data licitației.
Se aprobă ca licitatia să se reia pentru modulele neînchiriate dupa data de 30.06.2020 în fiecare saptamana în aceeasi zi a saptamanii cu licitația inițială.
Pentru modulele adjudecate se încheie contract de închiriere de la data întocmirii procesului-verbal de licitație pentru o perioadă de 90 zile .”

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Primarul Oraşului Eforie.
Art. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de …….12……… voturi “pentru”, …..–…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 06.07.2020

Nr. 132

Sari la conținut