H.C.L. 136 din 14.07.2020

H O T A R A R E

privind aprobarea intocmirii documentatiei de atribuire a gestiunii serviciului public de transport calatori

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Prevederile Legii de transport public si local nr. 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

– Prevederile Legii 51/2006;

– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

– Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;

-Planul de Mobilitate Urbana Durabila aprobat prin HCL nr. 181/29.09.2017;

-Strategia de Dezvoltare Oras Eforie;

-PUG Oras Eforie;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.d și art. 139 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T A R A S T E

Art.l Se aproba intocmirea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport calatori Eforie.

Art.2 Documentatia de atribuire va fi întocmita conform prevederilor art.20 din H.G. 395/2016 si va include in mod obligatoriu prevederile art.23^1 din Legea nr. 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3 Continutul contractului de delegare a gestiunii va fi stabilit prin documentatia delegarii gestiunii, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006.

Art.4 Documentatia de atribuire va fi supusa aprobarii Consiliului Local Eforie.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

 Hotararea a fost adoptata cu un numar de ……14……. voturi “pentru”, …..-…… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri in functie.

Eforie, 14.07.2020

Nr. 136

Sari la conținut