H.C.L. 202 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind aditionarea Contractului de concesiune nr.99/13.05.1996

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Contractul de concesiune nr.99/13.05.1996,

– Contract de vanzare autentificat cu nr.413/10.04.2012 BNP David Catalina,

– Cererea depusa de Imo Property Investments Bucuresti SA,

– Codul civil,

– Legea nr.50/1991 republicata, modificata si completata,

– Documentatia cadastrala cu nr.241/s, Extras de Carte funciara de informare nr.71834/17.06.2020 emisa pentru Cartea funciara 102924 (nr.vechi 36s),

– HCL nr.38/2020 privind completare si actualizare inventar bunuri care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa 1, nr.inventar 650,

– Dispozitia Primarului nr.196/07.06.2019 din care rezulta o valoarea de referinta de 128 euro/mp.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba aditionarea Contractului de concesiune nr.99/13.05.1996, conform anexei la prezenta.

Art.2 – Se aproba redeventa de 5,12 euro/mp/an.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …12……… voturi “pentru”, …..2… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 202

Sari la conținut