H.C.L. 203 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Eforie in consiliile de administratie ale institutiilor de invatamant de stat si privat din Orasul Eforie in anul scolar 2020-2021

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Ordinul MEN nr.4619/22.09.2014 pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,

– Prevederile HCL nr.3/31.01.2020, completata prin  HCL nr.183/13.09.2020,

– Prevederile HCL nr.185/30.09.2019,

– Prevederile art.96 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

-Adresa nr.3063/23.09.2020 a Liceului Teoretic “Carmen Sylva” Eforie Sud, inregistrata la Primaria Eforie cu nr. 21049/24.09.2020;

-Adresa nr.1035/31.08.2020 a Scolii Gimnaziale nr.1 Eforie Nord, inregistrata la Primaria Eforie cu nr.19076/31.08.2020,

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a, alin.3 și art. 139 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Se desemneaza doi reprezentanti ai Consiliului Local Eforie în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Eforie Nord, în anul scolar 2020 – 2021, dupa cum urmeaza:

  1. TODE ANTONELA
  2. TUDOR ANTONIO-SILVIU

 

Art. 2 – Se desemneaza trei reprezentanti ai Consiliului Local Eforie in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, in anul scolar 2020 – 2021, dupa cum urmeaza:

  1. BERHECI GEORGIANA
  2. PÎRVESCU FLOAREA
  3. SAMSON ELISABETA

 

Art. 3 – Se desemneaza un reprezentant al Consiliului Local Eforie in Consiliul de Administratie al Unitatii de invatamant privat “Gradinita lui Andrei” Eforie Nord, in anul scolar 2020 – 2021, dupa cum urmează;

  1. ABDULA DOINA-GETA

 

Art. 4 – Se desemneaza doamna MINCEA ANIȘOARA, reprezentantul Consiliului Local Eforie, in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie.

Art. 5 – Membrii comisiilor de administratie ale institutiilor de invatamant si Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie, desemnati la art.1 – 4 din prezenta hotarare, vor intocmi rapoarte de activitate periodice, pe care le vor prezenta Consiliului Local Eforie.

Art. 6 – Reprezentantii primarului in comisiile de administratie ale institutiilor de invatamant de stat, care functioneaza pe raza administrativ-teritoriala a Orasului Eforie, vor fi desemnati prin dispozitia primarului.

Art. 7 – Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …9……… voturi “pentru”, …..5… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 203

Sari la conținut