H.C.L. 204 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea incetarii aplicabilitatii HCL nr.278/19.12.2018 pentru imobilul situat in Eforie Sud, str. Mihai Eminescu nr. 22 – Restaurant Cosmos – proprietatea Uniunii Nationale a Cooperatiei Mestesugaresti – UCECOM

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul Directiei Economice,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Prevederile art.489 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,

– Dispozitia nr.211/14.03.2017,

– HCL nr.202/2015 si HCL nr.4/2016 cu modificarile ulterioare,

– HCL nr.190/03.11.2016,

– Anexa I privind criteriile de incadrare a cladirilor situate in intravilan in categoria cladirilor neingrijite,

– Adresa nr.10215/2020 depusa la sediul nostru de Ion Vasile – Director general al UCECOM,

– Nota de constatare din data de 20.05.2020.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 și art. 139 alin.3 lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba încetarea aplicabilitatii HCL nr.278/19.12.2018 privind imobilul cladire situat in Eforie Sud, str. Mihai Eminescu nr.22 – Restaurant Cosmos – proprietatea Uniunii Nationale a Cooperatiei Mestesugaresti – UCECOM.

Art.2 – Prezenta hotarare are caracter individual.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …12…….. voturi “pentru”, …..2… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 204

Sari la conținut