H.C.L. 205 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bdul Nicolae Titulescu nr.9, lot 5225 partial din parcelarea Movila Techirghiol,

in suprafata de 16 mp

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.2 si art.3 alin.b, art.4 alin.5 din anexa 2 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, completata prin HCL nr.109/30.06.2020, anexa nr.1, numar de inventar 4532,

– Cererea de cumparare nr.15009/10.07.2020 depusa de Draghici Liviu Cornel,

– Plan de situatie intocmit de SC Creo-Mixt SRL – Oprisan Vasile in data de 02.03.2020.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T A R A S T E

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, bdul Nicolae Titulescu nr.9, lot 5225 partial din parcelarea Movila Techirghiol, in suprafata de 16 mp, beneficiar Draghici Liviu-Cornel.

Art.2 – Terenul are destinatia conform zonei urbanistice VIIIA din PUG Oras Eforie.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …12…….. voturi “pentru”, …..2… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 205

Sari la conținut