H.C.L. 210 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent constructiilor situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, identificate cu numere cadastrale 77-C3 si  77-C4, inscrise in CF nr.102930-C3, respectiv 102930-C4

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.2 si art.3 lit.a si art.4 alin.5 din anexa nr.2 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1, completata prin HCL nr.70/2020, numar de inventar 4523 si nr.4522,

– Procese verbale nr.68097/29.11.2017 si nr.68096/29.11.2017 incheiate de ANAF,

– Facturi fiscale de executare silita nr.2553/21.12.2017 si nr.2554/21.12.2017,

– Incheierea nr.685/05.01.2018 si nr.683/05.01.2018 emise de OCPI Constanta,

– Planuri de amplasament si delimitare a imobilului intocmite de Biziru Cristian Stefan la data de 17.07.2020,

– HCL nr.67/28.05.2020 privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.51/22.01.1999.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii directe a terenului in suprafata de 311 mp, si a unei cote indivize din aleea de acces comuna, in suprafata de 147 mp, identificate conform planurilor de situatie anexate, aferente constructiilor situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Mihai Eminescu nr.8, identificate cu numere cadastrale 77-C3 si 77-C4, inscrise in CF nr.102930-C3, respectiv CF nr.102930-C4.

Art.2 – Reglementarile si functiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin PUG si RLU pentru zona de reglementare urbanistica VIIIA.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …12…….. voturi “pentru”, …..3… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 210

Sari la conținut