H.C.L. 213 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Orasul Eforie

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Nota de control din data de 21.01.2020 a ANRSC,

– HCL nr.123/30.06.2020 privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de salubrizare a Orasului Eforie, Cap.2, Sectiunea a 7-a, Dezinfectia, Dezinsectia si Deratizarea,

– Adresa nr.811426/21.07.2020 a ANRSC, inregistrata la Primaria Eforie cu nr.15843/21.07.2020,

– Prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor, modificat si completat prin Ordinul nr.520/27.11.2018,

– Ordinul ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare,

– Ordinul ANRSC nr.112/2007 privind aprobarea caietului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor,

– Prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin.7, precum și a art. 139 alin. 1  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Orasul Eforie, anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2 – Se aproba caietul de sarcini privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Orasul Eforie, anexa nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3 – Se aproba gestiunea delegata ca modalitate de organizare si functionare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al Orasului Eforie.

Art.4 – Se aproba incheierea unui contract de delegare a gestiunii pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al Orasului Eforie, prin procedura de achizitie directa.

Art.5 – Se aproba contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al Orasului Eforie, anexa nr.3 la prezenta hotarare.

Art.6 – Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Orasul Eforie este de 12 luni.

Art.7 – Se mandateaza Primarul Orasului Eforie sa semneze in numele si pentru Orasul Eforie contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.

Art.8 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.9 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …12…….. voturi “pentru”, …..3… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 213

Sari la conținut