H.C.L. 215 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea in proprietate a unor suprafete de teren aferente locuintelor, conform prevederilor Legii nr.341/2004

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile art.5 alin.1 lit.n din Legea nr.341/2004, modificata si completata,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

– Legea nr.18/1991.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin.6 lit.b, precum și a art. 139 alin. 2  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba atribuirea in proprietate a suprafetelor de teren de pana in 500 mp, aferente locuintelor proprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin.1 lit.b si la art.3^1 lit.b din Legea nr.341/2004.

Art.2 – Se aproba criteriile si procedurile de atribuire prevazute în anexa 1 la prezenta hotarare.

Art.3 – Consiliul local va aproba prin hotarare atribuirea fiecarei suprafete de teren, pe baza documentatiei intocmita conform legii.

Art.4 – Terenul are destinatia conform zonei urbanistice III din PUG.

Art.5 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.6 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …15…….. voturi “pentru”, …..–… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 215

Sari la conținut