H.C.L. 218 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind inchirierea unui teren in suprafata de 15.000 mp pentru organizare de santier

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Certificatul de urbanism nr.134/18.03.2020 emis pentru „Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020) lot 5 – protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Eforie – lucrari organizare de santier” emis la solicitarea Van Oord Dredging and Marine Contractors Bv Roterdam sucursala Constanta pentru ABADL,

– Prevederile art.315, art.362 alin.1 din OUG nr.57/2019,

– Prevederile art.7 alin.1^3, art.15 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,

– HCL nr.41/2019, HCL nr.50/2020 privind taxele si impozitele locale,

– Raportul de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr.25337/23.11.2020, pozitia 1.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. 3 lit.g  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T A R A S T E

Art.1 – Se aproba inchirierea terenului in suprafata de 15.000 mp catre ABADL prin Desa Engineering Construction, pe o perioada de un an.

Art.2 – Se aproba de catre Consiliul Local Eforie Raportul de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr.25337/23.11.2020, pozitia 2, care stabilieste chiria de 34400euro/an (2870 euro/luna) pentru imobilul teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, pentru terenul in suprafata de 15.000 mp, identificat in planul de situatie anexat.

Art.3 – Se aproba valoarea chiriei de 34400 euro/an (2870 euro/luna).

Art.4 – Amenajarea terenului se va face de chirias.

Art.5 – Se aproba contractul cadru de inchiriere anexa la prezenta hotărâre.

Art.6 – Contractul de inchiriere se incheie dupa prezentarea de catre beneficiar a contractului de colaborare incheiat cu Van Oord Dredging and Marine Contractors Bv Roterdam sucursala Constanta pentru lucrarea „Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020) lot 5 – protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona Eforie – lucrari de organizare de santier” .

Art.7 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.8 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …15…….. voturi “pentru”, …..–… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 218

Sari la conținut