H.C.L. 220 / 26.11.2020

H O T Ă R Â R E

privind inchirierea, de principiu, a unui teren in suprafata de 4 mp situat in Eforie Sud str.Progresului – statie autobuze

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Cererea depusa de SC METOS SRL inregistrata cu nr.23842/03.11.2020 la Primaria Orasului eforie,

– Prevederile art.332 – 348, sectiunea a 4-a din OUG nr.57/2019,

– Prevederile HCL nr.2/2015, litera a, nr.17.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.a, precum și a art. 139 alin. 3 lit.g  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba, de principiu, inchirierea unui teren in suprafata de 4 mp situat in Eforie Sud, str.Progresului – statie de autobuze, pentru amplasarea unui tonomat de produse sanitare.

Art.2 – Se aproba de catre Consiliul Local Eforie intocmirea unui raport de evaluare pentru inchirierea terenului in suprafata de 4 mp situat in Eforie Sud, str.Progresului – statie de autobuze.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …13…….. voturi “pentru”, …..2… voturi “impotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 26.11.2020

Nr. 220

Sari la conținut