H.C.L. 223 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie

Consiliul Local Eforie,

Avand în vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul de specialitate al Direcției Economice,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată,

-Prevederile OG nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

-HCL nr. 28/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exerciţiul financiar 2020;

– H.G nr. 1.100 din 17 decembrie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin.4 lit. a și art. 139 alin.3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Eforie pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …17…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 22.12.2020

Nr. 223

Sari la conținut