H.C.L. 224 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de executie al bugetului oraşului Eforie pentru trimestrul IV al anului 2020

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul Directiei Economice,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată,

-Prevederile OG nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,

-HCL nr. 28/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie pentru exerciţiul financiar 2020.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a, alin.4 lit.a și art. 139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art. 1. Se aprobă contul de executie al bugetului local al Orasului Eforie aferent trimestrului IV al anului 2020, conform anexei “Contul de executie al bugetului local”.

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …17…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 224

Sari la conținut