H.C.L. 228 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr.248/28.11.2018 și a HCL nr.249/28.11.2018

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul Serviciu Juridic,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Cererea nr.18389/24.08.2020 depusa de Sotir Viorica,

– HCL nr.248/28.11.2018 privind aprobarea suprafetei, a valorii de vanzare a terenului aferent locuintei din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str.Mihai Viteazu nr.55 si vanzarea locuintei in baza Legii nr.112/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiara Stoichita Iuliana-Mihaela,

– HCL nr.184/30.09.2019 privind modificarea HCL nr.248/28.11.2018,

– HCL nr.249/28.11.2018 privind aprobarea suprafetei, a valorii de vanzare a terenului aferent locuintei din cadrul imobilului situat in Eforie Sud, str.Mihai Viteazu nr.55 si vanzarea locuintei in baza Legii nr.112/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiara Pricope Maria-Mirabela,

– Legea nr.112/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si normele de aplicare.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.cși art. 139 alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T A R A S T E

Art.1 – Se aproba reesalonarea ratelor pentru imobilul teren prevazut in HCL nr.248/28.11.2018 si in HCL nr.249/28.11.2018, conform scadentarului intocmit de Directia Economica, cu modificarile si majorarile prevazute de legislatia in vigoare.

Art.2 – Se va incheia act aditional in forma autentica pana la sfarsitul lunii ianuarie a anului 2021, respectiv 31.01.2021, conform noilor scadențare, anexe la prezenta hotărâre.

Art.3 – Cheltuielile notariale pentru autentificarea actului notarial privind reesalonarea ratelor cad in sarcina beneficiarilor.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.5 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …17…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 228

Sari la conținut