H.C.L. 229 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea denumirii strazii si a numerelor administrative

a unor imobile din Orasul Eforie

 

 

Consiliul Local  Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– HG nr.904/2002, anexa 7, lit.a, pozitia 146, privind atestarea domeniului privat al oraselor din judetul Constanta,

– Cererile privind emiterea certificatului de nomenclator stradal si adresa,

– Legea nr.133/2012, art.4^2, alin.1.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.d și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1 – Se aproba denumirea strazii si a numerelor administrative ale imobilelor, conform planului de situatie din anexa 1 si a tabelului din anexa 2 la prezenta.

Art.2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general al oraşului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …17…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 229

Sari la conținut