H.C.L. 243 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a locuintei din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Progresului nr.25 si a terenului aferent

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.1 si art.3 alin.5 din anexa nr.1 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1, numar de inventar 2150, anexa nr.2, numar de inventar 91,

– Cererea nr.30247/2019 depusa de Andrei Marius,

– Documentatia cadastrala a imobilului teren cu numar cadastral 1390/s, intabulat in CF nr.101748.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii prin licitatie publica a locuintei proprietatea orasului, libera de contract, din cadrul imobilului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Progresului nr.25 si a terenului aferent.

Art.2 – Se aproba intocmirea documentatie cadastrale a imobilului specificat la art.1.

            Art.3 – Reglementarile si functiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin PUG si RLU pentru zona de reglementare urbanistica VIIB.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.5 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …17…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 243

 

Sari la conținut