H.C.L. 245 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lot Casa Muncii CFR, lot 9 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 108 mp

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– Numar de inventar 4067 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020 privind inventarul imobilelor teren care apartin domeniului privat al Orasului Eforie,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.1 si art.3 alin.5 din anexa nr.1 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– Cererea nr.24610/12.11.2020 depusa de Dulman Ionel,

– Cadastru nr.106256, Carte funciara nr.106256.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, reprezentand lotul Casa Muncii CFR, lot 9 din parcelarea Tuzla Techirghiol, in suprafata de 108 mp, proprietate privata a Orasului Eforie, identificat cu numar cadastral/numar Carte funciara 106256.

Art.2 – Reglementarile si functiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin PUG si RLU pentru zona de reglementare urbanistica VI.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …17…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 22.12.2020

Nr. 245

 

Sari la conținut