H.C.L. 250 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2021

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.297, art.332-348 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– Autorizatia de construire nr.161/2018,

– HCL nr.29/2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unor module pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare,

– HCL nr.95/2016, modificata si completata, privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Orasul Eforie

– HCL nr.60/2020 privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a unormodule in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (3) lit.g  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

            Art.1 – Se aproba oportunitatea inchirierii prin licitatie publica a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul estival 2021, conform planului anexat.

Art.2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …11…….. voturi “pentru”, …..6…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 250

Sari la conținut