H.C.L. 251 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului în suprafata de 332 mp aferent activului Discoteca Apollo situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, loturile nr. 2468, 2467 parcelare Movilă-Techirghiol

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.2 si art.3 lit.a si lit.c, art.4 alin.5 din anexa nr.2 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1, completata prin HCL nr.70/2020, numar de inventar 4520,

– cererea nr. 19897/10.09.2020 depusă de Biac Răzvan-Adrian;

– Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 577 / 19.03.2020 la SPN Vonica Cătălina-Elena și Vișan Florin;

– Plan de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de Biziru Cristian Stefan in data de 17.07.2020,

– HCL nr.67/28.05.2020 privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.51/22.01.1999.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii directe a terenului în suprafata de 332 mp, aferent activului Discoteca Apollo, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, loturile nr. 2468, 2467 parcelare Movilă-Techirghiol, identificat conform planului anexat, beneficiar Biac Răzvan-Adrian.

Art.2 – Reglementarile si functiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin PUG si RLU pentru zona de reglementare urbanistica VIIIA.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …15…….. voturi “pentru”, …..2…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 22.12.2020

 

Nr. 251

Sari la conținut