H.C.L. 253 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului aferent activului Hotel Dumbrava situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mihai Eminescu nr.8

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.2 si art.3 lit.a si lit.c, art.4 alin.5 din anexa nr.2 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1, completata prin HCL nr.70/2020, numar de inventar 375,

– Contractul de vanzare-cumparare incheiat in data de 17.07.2000 in fata avocat Sanda Cuculis,

– Incheierea nr.2229/07.03.2000 emisa de Judecatoria Constanta-Biroul de Carte funciara,

– Plan de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de Biziru Cristian Stefan in data de 17.07.2020,

– HCL nr.67/28.05.2020 privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.51/22.01.1999.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba oportunitatea vanzarii directe a terenului în suprafata de 752 mp, identificat conform planului de situatie anexat, teren aferent activului Hotel Dumbrava, situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Mihai Eminescu nr.8.

Art.2 – Reglementarile si functiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin PUG si RLU pentru zona de reglementare urbanistica VIIIA.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …14…….. voturi “pentru”, …..2…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 22.12.2020

Nr. 253

Sari la conținut