H.C.L. 255 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 1) ce stabileste pretul minim de vanzare, si a vanzarii  directe a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Ghiocelului, identificat cu numar cadastral 102333, in suprafata de 300 mp

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019, art.2 si art.3 lit.a, art.4 alin.9 din anexa nr.2 la HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.154/29.08.2019 de aprobare a oportunitatii vanzarii prin licitatie publica si a vanzarii acestui teren,

– Numar cadastral 102333, inscris in Cartea funciara 102333,

– Raportul de evaluare realizat de SC GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 1), din care a rezultat o valoarea de vanzare de 60 euro/mp,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, numar de inventar 1217,

– Dispozitia Primarului Orasului Eforie nr.196/2019 din care rezulta o valoarea de referinta pentru terenurile din zona de impozitare C, Eforie Nord de 45 euro/mp.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba de catre Consiliul Local Eforie Raportul de evaluare realizat de SC GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 1), ce stabileste pretul minim de vanzare de 60 euro/mp, pentru imobilul teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Ghiocelului, identificat cu numar cadastral 102333, inscris in Cartea funciara 102333, in suprafata de 300 mp.

Art.2 – Raportul de evaluare realizat de SC GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 1), ce stabileste pretul minim de vanzare, face parte integranta din prezenta hotarare, conform anexei 1.

Art.3 – Se aproba vanzarea directa a terenului situat in orasului Eforie, localitatea Eforie Nord, aleea Ghiocelului, identificat cu numar cadastral 102333, inscris in Cartea funciara 102333, in suprafata de 300 mp, catre Dumitru Marin (CNP 1520222131248) si Dumitru Stela (CNP 2560915131240).

Art.4 – Se aproba ca valoarea de vanzare sa fie de 60 euro/mp fara TVA.

Art.5 – Contractul de vanzare cumparare se va incheia daca Dumitru Marin si Dumitru Stela sunt proprietarii imobilului constructie aflata pe teren si acesta nu este grevat de sarcini. Daca imobilul constructie este grevat de sarcini in favoarea unui tert, se va prezenta acordul acestuia privind cumpararea terenului de catre Dumitru Marin si Dumitru Stela. In caz contrar, prezenta hotarare isi inceteaza valabilitatea.

Art.6 – Prezenta hotarare se pune in executare cu respectarea HCL 145/31.307.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie.

Art.7 – In situatia in care Orasul Eforie este obligat sau nevoit sa rascumpere acest teren, pretul de cumparare va fi egal cu pretul vanzarii lui, indifferent de cine este proprietar la momentul rascumpararii.

Art.8 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.9 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …12…….. voturi “pentru”, …..5…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 22.12.2020

Nr. 255

Sari la conținut