H.C.L. 257 / 22.12.2020

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea semnarii unui proces-verbal de vecinatate

Consiliul Local  Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea nr.7/1996,

– Ordinul 700/2014 al ANCPI,

– Dosarul nr.15496/212/2015 aflat pe rolul Judecatoriei Constanta,

– Expertiza din dosarul nr.15496/212/2015,

– Imobilul cu IE 105584, str.Alexandru Lapusneanu,

– Adresa nr.25384/23.11.2020 a Judecatoriei Constanta.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba semnarea procesului verbal de vecinatate pentru lotul 32, careu 7, Proiect 11/1992 loc. Eforie Nord, astfel încât sa fie respectata suprafata de teren de 850 mp din titlul de proprietate.

Art.2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.3 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija Secretarului General al Orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …17…….. voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 22.12.2020

Nr. 257

Sari la conținut