HCL 10 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului in suprafata de 194 mp aferent constructiei situata in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.62 bis, identificata cu numar cadastral 106629-C1, inscrisa in CF nr.106629-C1

Consiliul Local Eforie,

Având in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.2 si art.3 alin.a, art.4 alin.5 din anexa nr.2 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, anexa nr.1, completata prin HCL nr.70/2020, numar de inventar 4515,

– Decizia civila nr.369/01.04.2014 pronuntatat de Tribunalul Constanta in dosarul nr.12272/212/2011,

– Incheiere si Extras de Carte funciara nr.96996/31.07.2018 emise de OCPI Constanta,

– Plan de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de PFA Stoicea Marin in data de 31.07.2018,

– HCL nr.67/28.05.2020 privind aprobarea retragerii dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de concesiune nr.51/22.01.1999.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 – Se aproba oportunitatea vanzarii directe a terenului in suprafata de 194 mp, identificat conform Plan de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de PFA Stoicea Marin in data de 31.07.2018, aferent constructiei situata in orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str.Negru Voda nr.62 bis, avand numar cadastral 106629-C1, inscrisa in CF nr.106629-C1.

Art. 2 – Reglementarile si functiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin PUG si RLU pentru zona de reglementare urbanistica VIIIA.

Art. 3 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general oraşului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …12……… voturi “pentru”, …..4…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

.Eforie, 28.01.2021

Nr. 10

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

  SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut