HCL 11 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Raportului de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 6) ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii, a vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Horia, in suprafata de 91 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan, precum si a documentatiei de licitatie

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Raportul de specialitate nr.R/PH 85189/2020 al DE,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– Prevederile art.363 alin.6 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, art.1 si art.3 alin.9 din anexa nr.1 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.166/30.07.2020 privind radierea imobilului cu numar de inventar 139 din anexa 2 la HCL nr.38/2020,

– HCL nr.165/30.07.2020 de aprobare a oportunitatii vanzarii prin licitatie publica si a vanzarii acestui teren,

– Raportul de evaluare realizat de SC GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 6), din care a rezultat o valoarea de vanzare de 116 euro/mp,

– HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie, numar de inventar 4565,

– Plan de situatie intocmit de Bordea Stefan,

– Dispozitia Primarului Orasului Eforie nr.196/2019 din care rezulta o valoarea de referinta pentru terenurile din zona de impozitare A, Eforie Nord de 128 euro/mp.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit.b, precum și a art. 139 alin. (2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba de catre Consiliul Local Eforie Raportul de evaluare realizat de SC GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 6), ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii prin licitatie, de 116 euro/mp, pentru imobilul teren situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Horia, in suprafata de 91 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan.

Art.2 – Raportul de evaluare realizat de SC GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.22246/08.10.2020 (pozitia 6), ce stabileste pretul minim de pornire a vanzarii prin licitatie, face parte integranta din prezenta hotarare, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aproba pretul minim de pornire a vanzarii prin licitatie publica a terenului de 128 euro/mp fara TVA, conform art.363 alin.6 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Art.4 – Se aproba vanzarea prin licitatie publica a terenului situat Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, str.Horia, in suprafata de 91 mp, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan.

Art.5 – Castigatorul licitatiei este obligat sa achite contravaloarea de 10.680 lei a constructiei radiate din inventarul domeniului privat, prin HCL nr.166/30.07.2020.

Art.6 – Se aproba documentatia de licitatie conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.7 – Se aproba urmatoarele:

– garantia de participare – 10% din pretul de vanzare, fara TVA

– taxa de participare – 110 lei

– taxa pentru documentatia de licitatie – 110 lei.

Art.8 – Organizarea licitatiei pentru vanzarea terenului mentionat la art.4 se va face dupa realizarea publicitatii imobiliare, conform art.3 alin.6 din anexa 1 la HCL nr.145/31.07.2019.

Art.9 – In situatia in care Orasul Eforie este obligat sau nevoit sa rascumpere acest teren, pretul de cumparare va fi egal cu pretul vanzarii lui, indiferent de cine este proprietar la momentul rascumpararii.

Art.10 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.11 – Prezenta hotarare va fi transmisa autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …12……… voturi “pentru”, …..4…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 28.01.2021

Nr. 11

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

     SAMSON ELISABETA                                                  PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut