HCL 12 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor rapoarte de evaluare pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 ce stabilesc pretul minim de vanzare si actualizarea unor HCL

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

– Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

– Avizul comisiei de specialitate a Consililului Local Eforie,

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Prevederile art.354 si art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul adiministrativ,

– HCL nr.145/31.07.2019, modificata prin HCL nr.189/30.09.2019, art.2 si art.3 alin.a, art.4 alin.9 din anexa nr.2 la HCL nr.145/31.07.2019, privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile, proprietate privata a Orasului Eforie,

– HCL nr.17/2020 privind aprobare raport de evaluare si vanzare prin licitatie publica teren 149 mp, EN, str.M.Kogalniceanu,

– HCL nr.240/2019 privind aprobare raport de evaluare, vanzare prin licitatie publica si a documentatiei de licitatie teren 179 mp, EN, str.Al.Lapusneanu lot 587,

– HCl nr.153/2019, pozitiile 3, 4, 7, privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica, aprobarea unor rapoarte de evaluare in vederea stabilirii valorii de vanzare si vanzarea unor terenuri prin licitatie publica,

– Rapoartele de evaluare realizate de SC GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 (pozitiile 1, 7, 8, 9, 10),

– Dispozitia Primarului Orasului Eforie nr.196/2019.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, precum și a art. 139 alin. 3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba de catre Consiliul Local Eforie rapoartele de evaluare realizate de SC GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 (pozitiile 1, 7, 8, 9, 10) ce stabilesc pretul minim de vanzare conform anexei nr.6 la prezenta.

Art.2 – Rapoartele de evaluare realizate de SC GECO MEC 2003 SRL pentru care s-a semnat Procesul verbal de predare-primire nr.26674/10.12.2020 (pozitiile nr.1, 7, 8, 9, 10) ce stabilesc pretul minim de vanzare fac parte integranta din prezenta hotarare, conform anexelor nr. 1-5.

Art.3 – Se aproba ca valoarea de vanzare pentru imobilele care fac obiectul HCL nr.17/2020, HCL nr.240/2019, HCL nr.153/2019, pozitiile nr.3, 4, 7, sa fie conform anexei 6 la prezenta.

Art.4 – Taxele de participare si documentatia de licitatie sunt conform HCL nr. 50/2020 privind taxele si impozitele locale, valabile in anul 2021.

Art.5 – Celelalte prevederi din HCL nr.17/2020, HCL nr.240/2019, HCL nr.153/2019, pozitiile nr.3, 4, 7, raman neschimbate.

Art.6 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art.7 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general oraşului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …11……… voturi “pentru”, …..5…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 28.01.2021

Nr. 12

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                              CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

       SAMSON ELISABETA                                                  PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut