HCL 13 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 504

din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

-Numar de inventar 504 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Eforie,

– Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, intocmit de Manolica Bogdan Leonard in data de 11.03.2020,

– Contract de concesiune pentru teren nr.73/2002,

– Legea nr.50/1991, republicata,

– Legea nr.350/2001, actualizata,

– Legea nr.18/1991, actualizata,

– Legea nr.7/1996, Ordinul nr.700/2014 al ANCPI.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba dezmembrarea imobilului cu numar de inventar 504 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire, intocmit de Manolica Bogdan Leonard in data de 11.03.2020.

Art.2 – Se imputerniceste Primarul Orasului Eforie sa exprime acordul de dezmembrare prin declaratie notariala in forma autentica.

Art.3 – Acordul de dezmembrare in forma autentica se va semna de Primarul Orasului Eforie in baza documentatiei cadastrale de alipire, intocmita si receptionata de OCPI Constanta, conform prevederilor Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul ANCPI nr.700/09.07.2014.

Art. 4 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 5 – Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …12……… voturi “pentru”, …..4…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 28.01.2021

 

Nr. 13

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

  SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut