HCL 14 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 1513

din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

-Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Legea nr.50/1991, republicata,

– Dispozitia Primarului nr.196/2019,

– Contractul de folosinta nr.24/05.03.2001, Act aditional nr.1/2001, pentru teren in suprafata de 324 mp, care figureaza cu numar de inventar 1513 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020,

– Plan de situatie pentru imobilul compus din teren si constructii,

– Autorizatia de construire nr.81/07.03.2002.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aproba modificarea suprafetei imobilului teren cu numar de inventar 1513 din anexa nr.1 la HCL nr.38/2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Eforie.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate prin grija secretarului general oraşului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …11……… voturi “pentru”, …..5…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 28.01.2021

Nr. 14

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

  SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut