HCL 16 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Sălii de sport din Eforie Nord, str.

M.Kogălniceanu pentru un numar de maxim 25 ore pe saptamana pentru asociatii si cluburi sportive

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DE,

– Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Solicitările asociaţiilor şi cluburilor sportive,

– Art. 108 lit. d din OUG 57/2019,

– Art. 349-351 din OUG 57/2019,

– Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c,  lit.d, alin.7 lit.f și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă punerea la dispozitie cu titlu gratuit a Sălii de sport  din Eforie Nord, str. Mihail Kogălniceanu pentru un număr de maxim 25 ore pe saptamană pentru asociatii si cluburi sportive care desfasoara activitate sportiva gratuit cu copii din UAT Eforie.

Art. 2. Sala de sport se va pune la dispoziţia asociatiilor si cluburilor sportive care desfasoară activitate sportivă gratuit cu copii din UAT Eforie pe durata perioadelor în care se desfăşoară activitate didactică la Şcoala Gimanzială nr. 1 Eforie Nord. Pe durata vacanţelor şcolare sau în perioada în care activitatea şcolară este suspendată din cauza pandemiei Covid 19, sau cursurile se desfăşoară online, sala de sport va rămâne închisă.

Art. 3. Accesul în sala de sport al asociaţiilor si cluburilor sportive se realizează pe bază de cerere şi de program de acces aprobate de primar. Programul va fi stabilit astfel încat sa nu afecteze orarul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Eforie Nord – care are prioritate pentru utilizarea sălii de sport.

Art. 4. La începutul fiecărei luni se va prezenta la Primăria Eforie programul pentru luna respectivă si lista copiilor participanţi.

Art. 5. Asociaţiile si cluburile sportive care vor desfaşoară activitate sportivă în sala de sport răspund pentru respectarera tuturor exigenţelor legale cu privire la măsurile de igienă, sănătate şi de siguranţă pentru toti participanţii.

Art. 6. Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de Primarul Oraşului Eforie.

Art. 7. Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …16……… voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

Eforie, 28.01.2021

Nr. 16

Sari la conținut