HCL 17 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr.217/26.11.2020

 inchirierea unui teren in suprafata de 3.000 mp identificat cu IE 102858 pentru organizare de santier

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– HCL nr.217/26.11.2020 privind inchirierea unui teren in suprafata de 3.000 mp identificat cu IE 102858 pentru organizare de santier,

– Cererile nr.920/15.01.2021 si nr.1825/27.01.2021.

In temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.c,  alin.6 și art. 139 alin.3 lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1 – Articolul 1 din HCL nr.217/26.11.2020 va avea urmatorul cuprins:

„Art.1 – Se aproba inchirierea terenului identificat in planul de situatie anexat, in suprafata de 1300 mp, care face parte din terenul identificat cu IE 102858 catre ASOCIEREA PRO M.A.I. Construct SRL – DAF Trans 2000 SRL – Argenta SA prin Lider de Asociere  PRO M.A.I. Construct SRL, pe o perioada de un an.”

Art.2 – Articolul 3 din HCL nr.217/2020 va avea urmatorul cuprins:

“Art.3 – Se aproba valoarea chiriei de 7035,60 euro/an (586,30 euro/luna).”

Art.3 – Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de Primarul Oraşului Eforie.

Art.4 – Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

 

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …16……… voturi “pentru”, …..–…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

 

Eforie, 28.01.2021

 

Nr. 17

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

  SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

Sari la conținut