HCL 18 din 28.01.2021

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea incheierii contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din desurile municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintate in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul UAT Eforie cu SC Greenpoint Management SA

 

Consiliul Local Eforie,

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare prezentat de Primarul Orasului Eforie,

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie,

– Raportul DADPP,

-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie,

– Adresele nr.428/11.01.2021 si nr.1114/19.01.2021 ale Directiei Economice,

– Cererea nr.28194/29.12.2020 a ECO-ROM Ambalaje SA,

– Cererea nr.28210/30.12.2020 a Green Resources SA,

– Cererea nr.429/11.01.2021 a Financiar Recycling SA,

– Contractul cadru nr.432/11.01.2021 transmis de Greenpoint Management SA,

– Adresa nr.707/13.01.2021 catre SC Iridex Group Salubrizare SRL,

– Hotararea pronuntata in data de 27.01.2021 de Tribunalul Bucuresti in Dosarul nr.22171/3/2020,

– Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Contractul nr.86054/17.05.2019 privind delegarea unei parti a Serviciului de Salubrizare a Orasului Eforie, incheiat cu SC Iridex Group Salubrizare SRL,

– Recomandarile pentru aplicarea modificarilor Legii nr.211/2011 aflate pe site-ul Ministerului Mediului,

– OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d, alin.7, precum și a art. 139 alin. 1  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1 – Se aproba incheierea contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deseurilor de ambalaje din desurile municipale colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintate in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul UAT Eforie (numit in continuare Contract) cu SC Greenpoint Management SA.

Art.2 – Se aproba Contractul conform anexei la prezenta.

Art.3 – Se aproba ca obligatiile prestatorului Orasul Eforie, care rezulta din Contract, sa cada in sarcina SC Iridex Group Salubrizare SRL, conform Contractului nr.86054/17.05.2019 privind delegarea unei parti a Serviciului de Salubrizare a Orasului Eforie.

Art.4 – Se aproba incheierea unui act aditional la Contractul nr.86054/17.05.2019 privind delegarea unei parti a Serviciului de Salubrizare a Orasului Eforie, incheiat cu SC Iridex Group Salubrizare SRL, pentru obligatiile din Contract.

Art.5 – Directia Economica va emite facturi conform cap.IV si cap.V din Contract, pe baza anexelor nr.4.1, 4.2A, 4.3A si 5 la Contract, intocmite de SC Iridex Group Salubrizare SRL.

Art. 6. Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de Primarul Oraşului Eforie.

Art. 7. Prezenta hotarare va fi comunicata autorităților, institutiilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al orasului Eforie.

Hotărârea a fost adoptată cu un numar de …15……… voturi “pentru”, …..1…… voturi “împotriva”, din totalul de 17 consilieri în funcție.

.Eforie, 28.01.2021

Nr. 18

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA

           CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE

SAMSON ELISABETA                                                 PREOTEASA GABRIEL

 

Sari la conținut